4.6.5 Gödslingsplan

Du ska anpassa gödslingen till grödans behov för att minska risken för växtnäringsförluster. Därför ska du ha en gödslingsplan. Du ska planera din gödsling så att du varje år tar hänsyn till behovet av åtminstone kväve och fosfor för de olika skiftena. Om du brukar flera skiften på samma sätt får du redovisa dessa tillsammans. (K)

Utgå ifrån föregående års skörderesultat för aktuella skiften, årets förväntade skördenivå, förfrukt samt platsegenskaperna (exempelvis baserat på aktuell markkarta).

Du behöver inte ha en gödslingsplan om du uppfyller kraven för att få göra undantag för växtnäringsbalans enligt regel 4.7.1. Då räcker det att du via gödslingsjournal visar att stallgödseln sprids jämnt över arealen. (K)

Inom växthusodling ska du anpassa gödslingen så väl som möjligt till kulturens behov. (K)

Observera att gällande lagstiftning begränsar hur mycket fosfor och kväve du maximalt får tillföra per hektar och år. I nitratkänsliga områden ska du även dokumentera en beräkning av grödans kvävegödslingsbehov. Se mer information på www.jordbruksverket.se.

(K) Regeln är KRAVs egen