4.6.2 Minimering av erosion och växtnäringsläckage

Du ska odla på ett sådant sätt att du minimerar förlusterna av växtnäring och minskar risken för erosion. Du ska kunna redovisa vilka åtgärder du vidtagit och planerar att vidta för att uppnå detta. (K)

Exempel på sådana åtgärder är:

  • att ha marken bevuxen vintertid
  • att odla fånggrödor, särskilt efter gröngödsling
  • att lagra stallgödsel tätt och hantera stallgödsel på ett sådant sätt att den läcker så lite näring som möjligt
  • att sprida stallgödsel med lämplig teknik och vid en lämplig tidpunkt (detta kan kräva större lagringskapacitet än vad lagen kräver)
  • att bryta vall vid lämplig tidpunkt
  • att i växthus hantera näringslösningar och överskott av bevattningsvatten väl.

Du ska som minimum följa den lagstiftning som gäller i ditt område, exempelvis om höst- eller vinterbevuxen mark och om vilka tidpunkter du får sprida stallgödsel. (SL)

En sammanfattning av lagstiftningen på området finns i LRFs Miljöhusesyn, avsnittet Växtodling. Du kan hitta miljöhusesynen via www.miljohusesyn.nu.

(K) Regeln är KRAVs egen
(SL) Regeln är ett förtydligande av övrig svensk lagstiftning