18.6 Certifieringsorganets arbete vid kedjecertifiering

Reglerna i detta avsnitt handlar om certifieringsorganets kontroller, som i första hand är inriktade på kedjans styrning av att reglerna följs, samt på hur internrevisionen fungerar och den interna avvikelsehanteringen.

Reglerna för kedjecertifiering är endast tillämpbara för Kapitel 15 Restauranger, storkök och servering.