Nyheter - Utgåva 2022

1 januari 2022 börjar nya förordning (EU) 2018/848 om ekologisk produktion tillämpas. Därför har vi gått igenom alla regelkapitel som berörs och anpassat dem till den nya förordningen.

Här har vi gjort de flesta anpassningarna:

Kapitel 4, Växtodling. Bland annat om dokumentation, användning av icke ekologiskt utsäde och annat växtförökningsmaterial, produktion av utsäde och annat växtförökningsmaterial, godkännande av retroaktiv omställning samt reglerna om växthusodling.

Kapitel 5, Djurhållning. Bland annat om dokumentation, tillstånd för inköp av konventionella avelsdjur, uppbindning av kor, användning av omställningsfoder, tillstånd för avhorning av kalvar och killingar, inte tillåtet med mjölkersättning, vissa utrymmen för grisar, inköp av fjäderfä, regler för värphöns gällande rastgårdar, mått öppningar i stallar och byggnader, och för slaktkyckling avseende öppningar i stallvägg och mått för sittpinnar och upphöjda sittplatser. För fjäderfäreglerna finns övergångsregler.

Kapitel 2 Allmänna regler för certifiering. Om kontrollintervall för fysisk kontroll, samt spårbarhetskontroll och massbalanskontroll.

Kapitel 3, Allmänna verksamhetsregler. Bland annat om hantering av KRAV-märkta produkter i hela produktionskedjan, att undvika föroreningar, och att ta emot KRAV-certifierade produkter.

Anpassningar till nya (EU) 2018/848 finns också i kapitel 6, 8, 9, 11 och 20.

Vi har också gjort följande översyner:

Delar av kapitel 12, Produktionshjälpmedel. Reglerna innebär att det ställs högre krav på riskanalys och kemisk analys på ingående råvaror för att minimera risken att jordblandningar, jordförbättrings- och gödselmedel innehåller bekämpningsmedelsrester som kan skada den odling och de grödor produkten är avsedd för. Reglerna innebär också ett tydligare produktansvar vilket gör att felaktiga produkter lättare kan stoppas om de trots allt kommit ut på marknaden.

Tillåtetbedömningen av produktionshjälpmedel görs enligt en ny process och tas över av FiBL. (Se regel 12.1.13) På webbplatsen www.insatslista.se kommer alla tillåtetbedömda produkter att publiceras, och där kan du hitta information om hur ansökan om tillåtetbedömning går till.

Hela Kapitel 15, Restaurang, storhushåll och servering samt kedjecertifiering. Vi har förenklat genom att tidigare dubblerade regler i till exempel kapitel 2 och kapitel 15 nu är sammanförda, och vi kräver nu mindre detaljkontroll. Vi byter begrepp från ”godkända livsmedel” till ”hållbara livsmedel”. I detta nya begrepp inkluderar vi nu allt MSC-märkt samt certifierade ekologiska animalier, vilket i sig är ytterligare en förenkling. Reglerna för 15 produkter fasas ut under 2022, och nivåerna av hållbara livsmedel höjs. Hela avsnittet om kedjecertifiering (tidigare kapitel 19) har också fått en del ändringar. Kapitel 19 ingår nu i detta kapitel, eftersom det numera endast kan tillämpas på restauranger, storhushåll och serveringar.

Delar av Kapitel 16 Import och införsel av produkter, om socialt ansvar. KRAV-certifierade företag, som importerar och för in produkter från tidigare undantagna länder, ska från 1 januari 2022 arbeta systematiskt för att identifiera och minimera risker avseende socialt ansvar på leverantörsnivå. KRAV har tilläggskrav för mänskliga rättigheter och arbetsvillkor vid import och införsel, men hittills har länder inom EU och EES-området samt Schweiz, Storbritannien och Nordirland, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och Japan undantagits från dessa tilläggskrav. Reglerna innebär att KRAV-certifierade företag som importerar från de tidigare undantagna länderna ska arbeta systematiskt för att identifiera och minimera risker avseende socialt ansvar på leverantörsnivå. Livsmedelssektorn är en bransch med många risker kring socialt ansvar och det är viktigt att jobba för att arbetarnas rättigheter upprätthålls oavsett i vilket land livsmedelsproduktionen bedrivs.

Kapitel 19. Detta kapitel är till viss del förändrat och ingår numera i kapitel 15, och till viss del i kapitel 18.