5.5.5.4 Maximalt 5 procent konventionellt foder per år

Ändrad

Du får ge fjäderfä upp till 5 procent konventionellt proteinfoder av jordbruksursprung fram till den 31 december 2021. Detta gäller enligt EU-kommissionens förlängda undantag. (EU)

Konventionellt foder som inte är av jordbruksursprung, till exempel fiskmjöl, får ingå i foderstaten till fjäderfän (EU). Du får ge upp till 10 procent sådant konventionellt foder, beräknat på det årliga foderintaget (K).

Förutsättningen för att få ge konventionella fodermedel, oavsett ursprung, är att fodermedlen är nödvändiga för att ge en fullvärdig foderstat och att de är tillåtna i ekologisk djurhållning. (EU)

Du ska beräkna foderandelarna per djur och år, inte per besättning och år. För djur med kortare levnadstid än ett år gäller konsumtionen för djurets livstid. (EU)

Du som beviljats undantag av Jordbruksverket att använda konventionellt proteinfoder, enligt förordning 889/2008 artikel 47 c) om undantag vid katastrofer, får använda konventionellt proteinfoder till fjäderfä också enligt KRAVs regler.  Ändringen i detta stycke gäller retroaktivt från 13 december 2021. (K)

De konventionella fodermedel som inte är av jordbruksursprung och som är tillåtna framgår av bilaga 1.

Större avvikelse
(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen