5.3.3.2 Betesintag under betesperioden

Djuren ska ha ett bete som ger dem minst 50 procent av det dagliga intaget av foder räknat som torrsubstans (ts). (K)

Större avvikelse
(K) Regeln är KRAVs egen