4.4.4 Gräns till annan konventionell odling (gäller inte växthus)

Du ska vidta åtgärder för att minimera riskerna för att din KRAV-anslutna mark eller gröda förorenas av kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel från odlingar som ligger intill dina. Du ska informera dina grannar om att du odlar ekologiskt eller vid behov ha en skyddszon på din egen mark. (K)

Det ska finnas en tydligt markerad gräns i fältet mellan KRAV-ansluten mark och konventionell odling. Om skiftena går ihop och det saknas naturlig avskiljning som till exempel diken, väg, permanent stängsel eller åkerren, ska gränspinnar eller motsvarande sättas ut längs gränsen med högst 50 meters mellanrum. (K)

Vid kemisk bekämpning ska din konventionellt odlande granne som minimum tillämpa anpassade skyddsavstånd med ”särskild hänsyn” enligt Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2015:5 och NFS 2015:2. Se även verktyget ”Hjälpredan” för bestämning av anpassat skyddsavstånd på www.sakertvaxtskydd.se.

(K) Regeln är KRAVs egen