4.2.1 Odlingsjournal

Du ska löpande föra en växtodlingsjournal med uppgifter om grödornas fördelning på olika skiften, datum för åtgärder, medel och mängder samt behandlingsmetoder. Du ska dokumentera följande:

  • Användning av gödsel- och jordförbättringsmedel per skifte: Typ och mängd per hektar samt spridningsdatum (EU). Se regel 4.6.5 om gödslingsplan. (K)
  • Användning av växtskyddsmedel per skifte: Preparat och mängd per hektar samt spridningsdatum. Ange även varför du behöver använda växtskyddsmedlet (vilka skadegörare som bekämpas). (EU)
  • Skörd: hur mycket du skördat av de olika grödor du odlar (ton per hektar i genomsnitt per skifte eller gröda). Ange även uppgift om de skördade grödorna kommer från KRAV-certifierad produktion eller produktion under omställning. (EU)

Du ska även dokumentera inköp av produktionshjälpmedel, såsom typ och mängd inköpt produkt. Du ska kunna visa verifikationer och produktblad för inköpta produktionshjälpmedel. (EU)

Din dokumentation ska vara tydlig och väl samlad. Du ska spara dokumentationen på gården minst två år. Vid kontroll under odlingssäsong godkänns dagboksanteckningar. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen