4.3.5 Undantag och parallellodlingskontroll

Ändrad

I vissa undantagsfall får du parallellodla samma sort eller sorter som är svåra att skilja från varandra. Du får parallellodla (EU):

  • fleråriga perenner om de har en minsta odlingstid om tre år (gäller under en omställningsperiod om maximalt fem år, se nedan)
  • om du gör det i forsknings- eller utbildningssyfte
  • när du producerar utsäde, vegetativt förökningsmaterial och plantor
  • om du har både KRAV-certifierad mark och omställningsmark och där produkterna hålls åtskilda.

För att du ska kunna utnyttja undantaget enligt första punkten ovan ska du (EU):

  • Ansöka skriftligt i förväg om en parallellodlingskontroll till ditt certifieringsorgan. I ansökan ska du upprätta en tidsplan för omställningen av hela din perenna odling på gården. Du ska påbörja omställningen av den sista delen av odlingen senast inom 5 år. Tidsplanen ska följas upp och godkännas årligen av ditt certifieringsorgan. 
  • Underrätta ditt certifieringsorgan senast 48 timmar innan du skördar var och en av de berörda produkterna.
  • Underrätta ditt certifieringsorgan efter skörd om exakt hur mycket du skördat och hur du håller isär de berörda produkterna. Dokumentation över skördade mängder och rutiner för särhållning ska finnas tillgängliga för kontroll.
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen