2.5.1 Upprättande av en avvikelse

När en revisor upptäcker en avvikelse ska revisorn dokumentera avvikelsen. Varje enskild händelse som innebär att KRAVs regler inte följs, ska dokumenteras som en avvikelse. Detta kallas för att upprätta en rapport om avvikelse. (K)

Endast en händelse ska dokumenteras per rapport, men en händelse kan innebära att flera olika regler inte följs.

(K) Regeln är KRAVs egen