18.3.4 Särskilda kunskapskrav för alla revisorer

Ändrad

En revisor ska:

  • känna till hur man tar representativa prover av de produkter och insatsmedel som kan vara aktuella för den typ av produktion revisorn kontrollerar
  • ha tillräckliga kunskaper om bokföringssystem och/eller de system för produktionskontroll som är relevanta inom den typ av produktion som revisorn kontrollerar, för att kunna utföra kontroll av massbalans
  • ha goda kunskaper om relevant lagstiftning för det regelområde som revisorn kontrollerar
  • ha relevant, aktuell och djup kunskap inom de regelområden där revisorn genomför kontroll
  • ha genomgått en utbildning i HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) och i grundläggande livsmedelshygien för att kunna genomföra kontroll inom regelområdena livsmedelsförädling, fodertillverkning eller restauranger och storhushåll samt av avsnitt 4.13.