2.2.3 Anmäla väsentliga ändringar

Ändrad

Du ska informera certifieringsorgan omgående om alla väsentliga ändringar i verksamheten.En väsentlig ändring är till exempel att verksamheten flyttar, att ägarförhållandena ändras eller att du byter ut den person som du har angivit som din kontaktperson. Ett annat exempel på en väsentlig ändring är om en certifierad produktion förändras så att information som du tidigare lämnat om produktionen och som har betydelse för certifieringen inte längre stämmer. (EU)

Följande ändringar är ytterligare exempel som du ska anmäla till ditt certifieringsorgan (K):

  • Ny brukningsenhet/ladugård/växthus
  • Nya skiften
  • Nytt djurslag
  • Ny produktionsplats
  • Ny produktionslinje
  • Nya processer
  • Om du fått en sanktion, ett föreläggande eller annat väsentligt krav på åtgärd som gäller din verksamhet från den offentliga tillsynen, till exempel djurskyddskontroll, miljöskyddskontroll eller livsmedelskontroll.

Ditt certifieringsorgan ska bedöma om din ändring i verksamheten innebär att det krävs en ny kontroll för att du ska vara fortsatt certifierad. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen