10.8.1 Uppbindning av djur

Endast djur som tidigare varit uppbundna får bindas upp. Om djuren binds upp ska de hjälpmedel som används vara utformade så att det inte finns risk för strypning eller skada och så att djuren snabbt kan släppas lösa. (SL)

(SL) Regeln är ett förtydligande av övrig svensk lagstiftning