5.2.5.5 Klimat och miljönytta i utnyttjandet av grovfoder

För andra djur än mjölkkor ska du uppfylla minst ett av följande alternativ (K):

  • Du ska huvudsakligen hålla dina djur på betesmark under betesperioden. För slaktdjur innebär det minst en betesperiod. Som betesmark räknas mark med kod 52 (enligt Jordbruksverket) och liknande marker. Även permanenta betesvallar på åkermark, där vallen inte brutits på de senaste 10 åren, räknas som betesmark.
  • Du ska ha en god utfodringsstrategi för att minimera risken för över- eller underutfodring. Du ska kunna beskriva hur utfodringsstrategin ser ut. Den kan till exempel bestå i att du analyserar ditt skördade grovfoder eller gör annan bedömning av näringsinnehållet i olika skördepartier och utfodrar olika djurgrupper därefter.
  • Du ska följa upp att dina slakt- och rekryteringsdjur har en bra tillväxt genom vägning eller annan bedömning av tillväxten. Du ska kunna visa på en bra tillväxt hos dina slaktdjur genom till exempel normala slaktvikter på slaktavräkningarna.

Om du får återkommande problem med exempelvis slaktvikter eller oplanerad hög inkalvningsålder ska du göra en dokumenterad uppföljning av tillväxt och utfodringsstrategi tills problemen har avhjälpts. Du kan använda olika alternativ för att uppfylla regeln för olika djurgrupper.

(K) Regeln är KRAVs egen