4.7.4 Aktuell markkarta vid överskott av fosfor (gäller inte växthus)

Om din fosforbalans visar på ett överskott av fosfor ska du inom ett år ha en markkarta som motsvarar standardkartering enligt god markkarteringssed. (K)

Du behöver inte markkartera (K):

  • naturbetesmark och permanenta trädor
  • permanenta beten och långliggande vall på åkermark, såvida du inte håller mjölkkor på dessa beten
  • tillfälliga arrenden (högst tre år i rad) och arrenden som ska tas ur certifieringen detta år på grund av att arrende upphör.

För en definition av ”god markkarteringssed”, se ”Rekommendationer för gödsling och kalkning” på www.jordbruksverket.se.

(K) Regeln är KRAVs egen