12.3.11 Certifiering av tillåtna animaliska biprodukter

För att animaliska biprodukter som listas i regel 4.8.4 (kategori 2- eller 3-material) ska få användas i KRAV-certifierad växtodling ska produkten vara KRAV-certifierad.

Kraven för kategori 2- eller kategori 3-material ska uppfyllas enligt förordning (EG) nr 1069/2009 om Animaliska biprodukter. Processerna ska överensstämma med förordning (EU) nr 142/2011.

I animaliska biprodukter från päls, ull och hår, till exempel hårmjöl, får det inte finnas påvisbara mängder av krom (VI).

Stallgödsel ingår i kategori 2, men behöver inte certifieras innan den får användas i KRAV-certifierad växtodling.

Mjölkprodukter kategori 3-material behöver inte certifieras, se regel 4.8.4.

(K) Regeln är KRAVs egen