12.1.3 Produktionshjälpmedel som ska vara KRAV-certifierade

Ändrad

Ett produktionshjälpmedel ska vara KRAV-certifierat om det helt eller till viss del består av följande organiska gödselmedel:

  • Komposterat eller fermenterat källsorterat hushållsavfall (se regel 12.3.4)
  • Rötrest från biogasanläggning där animalisk biprodukt ingår i substratet.
  • Rötrest från biogasanläggning där otillåten stallgödsel ingår i substratet (se regel 4.8.5)
  • Biprodukter av animaliska ursprung, till exempel benmjöl, dock inte mjölkprodukter (se regel 12.3.11)

Den rötrest som är bedömd som tillåten enligt det system för tillåtetbedömning som tillämpats till hösten 2021 får fortsätta att användas tills tiden för tillåtetbedömningen löpt ut, om inte substratet som används ändras.

(K) Regeln är KRAVs egen