4.7.5 Gränsvärden för överskott av fosfor (gäller inte växthus)

Du ska begränsa hur mycket fosfor du tillför, med utgångspunkt i fosforbalansen och markkartan. För de marker som är fosforklassade P-AL klass III eller högre, ska du sträva efter att nå en balans mellan den mängd fosfor du för in och den mängd du för ut. För marker som har lägre fosforklasser (P-AL klass I–III) får du ha ett visst överskott (se tabell nedan). (K)

Tillåtet årligt överskott av fosfor på den KRAV-certifierade arealen i medeltal (kg/ha) över en femårsperiod (K):


P- AL-klass

I II III IV V
+20 +10 +5 0 0

Regeln har följande undantag (K):

  • Du får ha ett högre överskott än ovanstående värden i växtföljder som baseras på grönsaksodling på friland samt i frukt- och bärodling. I dessa fall ska större delen av gårdens KRAV-certifierade areal ha denna produktion. Det finns inget gränsvärde för sådana fall, vilket beror på att det saknas tillräcklig kunskap om rimliga överskott i den typen av växtföljder.
  • Om du har KRAV-certifierad djurhållning tillåter KRAV att du har ett överskott på högst 2 kg fosfor/ha i P-AL klass IV och V, under förutsättning att du inte köper in stallgödsel eller annat gödselmedel som innehåller fosfor.

Enligt gällande lagstiftning får du maximalt tillföra 22 kg fosfor per hektar och år från organiska gödselmedel. Tillförseln ska beräknas som ett genomsnitt över en femårsperiod.

(K) Regeln är KRAVs egen