12.3.3 Högsta tillåtna giva

Du ska beräkna den högsta tillåtna givan med utgångspunkt i halterna av tungmetallerna bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel, zink och silver i ditt produktionshjälpmedel. Du ska beräkna hur mycket av ditt produktionshjälpmedel som får tillföras utan att tillförseln av någon av dessa tungmetaller överskrider gränsvärdena i regel 12.3.2 och utan att tillförseln av något växtnäringsämne blir för stor. Du ska beräkna den högsta tillåtna givan på årsbasis eller som mest för en tidsperiod på 5 år. Du ska kunna redogöra för hur beräkningarna gjorts.

Tumregel: Tillförsel av 1 ton/ha och år av en produkt som innehåller 1 ppm av ett visst ämne resulterar i ett tillskott av ämnet på 1 g/ha och år.

(K) Regeln är KRAVs egen