4.3.5 Undantag och parallellodlingskontroll

I vissa undantagsfall får du parallellodla samma sort eller sorter som är svåra att skilja från varandra. Du får parallellodla (EU):

  • fleråriga perenner om de har en minsta odlingstid om tre år (gäller under en omställningsperiod om maximalt fem år, se nedan)
  • om du gör det i forsknings- eller utbildningssyfte
  • när du producerar utsäde, vegetativt förökningsmaterial och plantor
  • på mark som används för bete
  • om du har både KRAV-certifierad mark och omställningsmark och där produkterna hålls åtskilda.

För att du ska kunna utnyttja något av dessa undantag ska du (EU):

  • ansöka skriftligt i förväg om en parallellodlingskontroll till ditt certifieringsorgan. Kontakta ditt certifieringsorgan för att få veta hur det går till, när det ska ske och vad det kostar. De vidarebefordrar ansökan till Jordbruksverket, vars godkännande krävs.
  • underrätta ditt certifieringsorgan senast 48 timmar innan du skördar var och en av de berörda produkterna.
  • underrätta ditt certifieringsorgan efter skörd om exakt hur mycket du skördat och hur du håller isär de berörda produkterna. Dokumentation över skördade mängder och rutiner för särhållning ska finnas tillgängliga för kontroll.

Du som utnyttjar undantaget enligt första punkten ovan ska även upprätta en plan för hur du ska ställa om hela din perenna odling på gården. Den sista delen av odlingen ska läggas om senast inom fem år. Planen ska följas upp och godkännas årligen av Jordbruksverket. Du ska kunna visa för ditt certifieringsorgan att Jordbruksverket godkänt din plan. (EU)

Blankett för ansökan finns på www.jordbruksverket.se.

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen