4.8.4 Tillåtna organiska gödsel- och jordförbättringsmedel

Ändrad

Alla gödsel- och jordförbättringsmedel i tabellen är tillåtna enligt gällande EU-förordning för ekologisk produktion, men i vissa fall har KRAV mer långtgående villkor. Detta markeras med (K) i villkoren för användning.

Gödsel- och jordförbättringsmedel Beskrivning, krav på sammansättning, villkor för användning
Stallgödsel

Produkter som består av en blandning av exkrementer från djur och vegetabiliska material (ströbädd).

Gödseln får inte komma från konventionell djurhållning som är otillåten enligt regel 4.8.5.

Torkad stallgödsel och torkad fjäderfägödsel Får inte komma från konventionell djurhållning som är otillåten enligt regel 4.8.5.
Komposterad exkrementer från djur, inbegripet fjäderfägödsel och komposterad stallgödsel Får inte komma från konventionell djurhållning som är otillåten enligt regel 4.8.5.
Flytande exkrement från djur Till exempel urin. Används efter kontrollerad jäsning och/eller lämplig utspädning. Får inte komma från konventionell djurhållning som är otillåten enligt regel 4.8.5.
Källsorterat hushållsavfall som är komposterat eller fermenterat

Vegetabiliskt och animaliskt hushållsavfall från ett slutet övervakat insamlingssystem som är godkänt av Jordbruksverket och som komposterats eller genomgått anaerob fermentering för biogasproduktion. Kompost och rötrester från källsorterat hushållsavfall ska vara certifierade enligt kapitel 12. (K)

Insamlingen ska vara begränsad till matavfall av vegetabiliskt och animaliskt ursprung från restauranger, storkök och andra typer av kök, inbegripet centralkök och hushållskök.

Torv Endast i trädgårdsodling (grönsaks-, blomster- och trädodling, plantskola).
Avfall från svampodling Substratets ursprungliga sammansättning ska vara begränsad till de produkter som omfattas av avsnitt 4.8
Exkrementer från maskar (maskkompost) och insekter  
Komposterad eller fermenterad blandning av vegetabiliska material Produkt från blandning av vegetabiliskt material som komposterats eller genomgått anaerob fermentering för biogasproduktion.
Rötrester från biogasanläggning som enbart innehåller material som är tillåtna som gödsel- och jordförbättringsmedel, och som innehåller animaliska biprodukter.

Rötresterna ska vara certifierade enligt kapitel 12. (K) Animaliska biprodukter ska vara av kategori 3 eller endast mag- och tarminnehåll av kategori 2 (Definition av kategori 2- och 3-material finns i förordning (EG) nr 1069/2009). Processerna ska överensstämma med förordning (EU) nr 142/2011.

Ska inte appliceras på ätliga delar av grödan om den ska användas som livsmedel eller foder.

Rötrester från biogasanläggning som innehåller otillåten stallgödsel och/eller animaliska biprodukter från djur vars gödsel KRAV inte tillåter (se regel 4.8.5).

Rötrester som innehåller både otillåten stallgödsel och animaliska biprodukter ska vara certifierade enligt kapitel 12. (K)

Det får inte ingå gödsel från djur som är uppfödda i bur, eller gödsel som är otillåten enligt 4.8.6.

När tillåtna och otillåtna gödselmedel rötas i en gemensam biogasanläggning får endast den andel av rötresten som motsvarar andelen tillåten gödsel i rötkammaren användas för KRAV-certifierad produktion. Minst 5 % av de substrat som tillförs biogasanläggningen på årsbasis ska dock komma från ekologisk produktion. Beräkningarna ska göras på torrsubstansinnehållet.

Animaliska biprodukter (inklusive biprodukter från vilda djur) ska vara av kategori 3 eller endast mag- och tarminnehåll av kategori 2 (Definition av kategori 2- och 3-material finns i förordning (EG) nr 1069/2009).

Processerna ska överensstämma med förordning (EU) nr 142/2011.

Om animaliska biprodukter ingår ska rötresten inte appliceras på ätliga delar av grödan om den ska användas som livsmedel eller foder.

Animaliska biprodukter enligt nedan:

 • Blodmjöl
 • Hovmjöl
 • Hornmjöl
 • Benmjöl
 • Benmjöl där gelatinet tagits bort
 • Fiskmjöl
 • Köttmjöl
 • Fjädermjöl, hårmjöl och chiquettemjöl
 • Ull
 • Päls*
 • Hår
 • Mjölkprodukter
 • Hydrolyserade proteiner

Produkterna ska vara certifierade enligt kapitel 12. Detta krav på certifiering gäller inte mjölkprodukter kategori 3-material. (K)

Produkterna ska uppfylla kraven för kategori 2- eller kategori 3-material enligt förordning (EG) nr 1069/2009 om animaliska biprodukter.

Ska inte appliceras på ätliga delar av grödan om den ska användas som livsmedel eller foder. Detta spridningsvillkor gäller inte mjölkprodukter. (K)

* Högsta tillåtna halt krom (VI) i mg/kg torrsubstans: ej påvisbart

Hydrolyserade proteiner av vegetabiliskt ursprung

 

Vegetabiliska produkter och biprodukter

Till exempel halm, avslagna gröngödselgrödor, vall, växtrester från parker och trädgårdsanläggningar, mjöl av oljekakor, kakaoskal, maltgroddar samt vissa andra avfall från livsmedelsindustrin.

Framställningsprocessen får inte ha gjort materialet olämpligt för spridning som gödsel. När du använder restprodukter från industrin ska materialet ha analyserats på oönskade ämnen såsom läkemedelsrester, radioaktiva ämnen, smittoämnen eller tungmetaller. Livsmedelsklassade restprodukter är undantagna från detta krav. Se regel 4.4.7 för gränsvärden för tillförsel av tungmetaller. (K)

Avfall ska hanteras och behandlas enligt gällande lag. Se framför allt Avfallsförordningen (SFS 2011:927).

Alger, tång och därav beredda produkter

Produkter som är tillverkade av alger eller tång får ha gått igenom följande processer:

 • fysiska processer (till exempel torkning, infrysning och malning)
 • extraktion med vatten eller med sur och/eller alkalisk lösning
 • jäsning

Endast ekologiska eller skördade på ett hållbart sätt i enlighet med del III punkt 2.4 i bilaga II i förordning (EU) nr 2018/848.

Sågspån och träflis

Komposterad bark

Träaska

Materialet ska komma från trä som inte är kemiskt behandlat efter avverkningen. Halmaska räknas inte som träaska.

Aska från storskalig förbränning ska analyseras för tungmetaller så att du kan säkerställa att du inte överskrider KRAVs gränsvärden för tillförsel av tungmetaller (se regel 4.4.7 och 4.4.8). (K)

Aska från förbränning på den egna gården ska analyseras om du använder mer än 100 kg aska per hektar. Om aska används kontinuerligt behövs ny analys vart tredje år. (K)

Avfall från blötdjur Endast från hållbart fiske, enligt definitionen i artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013, eller från ekologiskt vattenbruk.
Äggskal Får inte komma från konventionell djurhållning som är otillåten enligt regel 4.8.5.
Humus- och fulvosyror Endast om de erhålls genom rening av dricksvatten. (K)
Kitin (polysackarid som framställs ur skal av kräftdjur) Endast om de kommer från hållbart fiske, enligt definitionen i artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013, eller från ekologiskt vattenbruk.
Organiskt rikt sediment från sötvatten som bildats under syrefria betingelser (till exempel sapropel)

Endast organiska sediment som är utvunna som biprodukter från verksamhet i sötvatten eller tidigare sötvattensområden.

Endast sediment från källor som är fria från föroreningar av bekämpningsmedel, långlivade organiska föroreningar och bensinliknande ämnen.

Utvinningen ska ha skett på ett sätt som orsakar minsta möjliga påverkan på vattenmiljön.

Högsta tillåtna koncentration i mg/kg torrvikt:

 • koppar: 300
 • nickel: 50
 • bly: 120
 • zink: 800
 • kvicksilver: 1
 • krom (totalt): se förordning (EU) 2019/1009
 • krom (VI): 2
 • kadmium: 1,5
 • oorganisk arsenik: 40
Biokol

Produkt från pyrolys av organiskt material av vegetabiliskt ursprung som används som jordförbättringsmedel.

Endast från obehandlat material eller material behandlat med tillåtna växtskyddsmedel enligt regel 4.9.3.

Biokol ska analyseras för polycykliska aromatiska kolväten (PAH), högsta tillåtna halt PAH är 6 mg/kg torrsubstans.

Biokol som förs in till gården ska analyseras så att du kan säkerställa att du inte överskrider KRAVs gränsvärden för tillförsel av tungmetaller (se regel 4.4.7 och 4.4.8).

Relevanta gränsvärden för förorenade ämnen som fastställs i förordning (EU) 2019/1009.

 

Du får också använda gödsel- och jordförbättringsmedlen enligt tabellen om de gått igenom andra biologiska eller fysikaliska processer som syftat till att utvinna eller koncentrera näringsämnen från organiska restprodukter. Men du får inte använda gödsel- och jordförbättringsmedel eller produkter som renats fram så att näringsämnena huvudsakligen finns i oorganisk form. (EU)

Gödselmedel som tillkommit i förordning (EU) 2021/1165, bilaga II efter juli 2022 är godkända att använda i KRAV-certifierad växtodling. (EU)

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen