3.5.1 Resurseffektiva förpackningslösningar

Förpackningens huvudsyfte är att skydda och bevara produkten. Du ska därför välja eller utforma förpackningar för KRAV-certifierade produkter så att livsmedlet, fodret eller produktionshjälpmedlet når slutkonsument utan onödiga kvalitetsförsämringar, samtidigt som svinn minimeras i alla led. (K)

Utöver detta ska förpackningslösningen i sin helhet vara så resurs- och klimateffektiv som möjligt genom att du beaktar följande (K):

  • Använd en så liten mängd material som möjligt.
  • Utnyttja förnybara förpackningsmaterial när det är möjligt.
  • Använd återvunnet material där det är möjligt.
  • Se till att förpackningen går att återanvända eller återvinna i befintliga system.
  • Se till att förpackningen gynnar energieffektiva transportlösningar.
  • Se till att förpackningen är lätt att tömma och källsortera för konsumenten.

Vid kontroll ska du kunna visa att du har gjort detta. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen