4.10.3 Produktion av utsäde på omställningsmark

Du får räkna utsäde från en odling under omställning som KRAV-certifierat utsäde, under förutsättningen att du anmälde marken till omställning innan du sådde utsädesgrödan. För vallfrö ska du ha anmält marken minst 12 månader innan du skördar. (EU)

Om du odlar utsäde på en odling under omställning och utsädet klassas ned får du använda skörden enligt reglerna för foder från mark under omställning, se regel 5.1.9.11–5.1.9.15. Du får också använda skörden som eget utsäde om du bedömer att det är lämpligt utifrån skälen för nedklassning av utsädesodlingen. (EU)

Från 1 januari 2022 ska allt KRAV-certifierat utsäde odlas på KRAV-certifierad mark. Utsäde från en odling under omställning får saluföras som utsäde från omställningsmark om det ha gått minst 12 månader från det att omställningen påbörjades till skörd. Omställningsutsädet kommer att kunna användas i KRAV-certifierad produktion endast under vissa förutsättningar.

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen