3.8.1 Energikartläggning lantbruk

Du ska göra en kartläggning av energianvändningen i ditt lantbruksföretag. Kartläggningen ska innehålla (K):

  • en genomgång av alla energiförbrukande arbetsmoment som ska vara uppdelade med tydliga systemgränser
  • gårdsspecifika åtgärdsförslag för förbättrad energieffektivitet
  • en beräkning av jordbrukets årliga direkta energianvändning uppdelat på elenergi, dieselolja, eldningsolja samt eventuella andra drivmedel och bränslen.

Du ska kunna styrka kartläggningen med fakturor eller liknande beräkningsunderlag. Du ska uppdatera kartläggningen vart femte år. (K)

Information om hur du gör en energikartläggning finns på: www.krav.se. Sök på Energiplanering.

När du uppdaterar din energikartläggning utgår du från din tidigare kartläggning och följer upp energiförbrukningen i olika delar av verksamheten. Du utvärderar de åtgärder som genomförts och bedömer om det finns fler lönsamma åtgärder.

Hjälpmedel finns på KRAVs webb
(K) Regeln är KRAVs egen