5.5.5.3 Självförsörjning för gårdar med specialodlingar

Gårdar med fjäderfäbesättningar som även har specialodlingar, till exempel grönsaksodling, får undantas från självförsörjningskravet på 50 procent. Detta får då sänkas till en lägre nivå, dock lägst 20 procent (EU).

Undantaget gäller enbart om gödseln behövs i den egna odlingen. (K)

Ditt certifieringsorgan bedömer vad som är en rimlig nivå för din gård i förhållande till gödselbehovet.

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen