18.1.1 Aktuell utgåva av reglerna

Ni ska alltid använda den aktuella webbutgåvan av KRAVs regler i kontrollen.

När ni upprättar en avvikelserapport gäller den webbutgåva som var aktuell vid tidpunkten för avvikelsen.

Om webbutgåvan av reglerna ändras får reglerna ett nytt versionsnummer.

Datumet för ändringarna och vad ändringarna innebär framgår också.