16.9.1 Produkter från vattenbruk

Produkter från vattenbruk som certifierats enligt förordning (EG) nr 834/2007 får KRAV-märkas. Ett undantag är varmvattenräkor, alltså storvuxna tropiska räkor, som inte får KRAV-märkas. (K)

Du får inte varaktigt förändra områden med naturliga ekosystem och högt skyddsvärde (HCV – High Conservation Value). Områden med höga skyddsvärden som tagits i bruk för mer än fem år sedan kan dock accepteras för produktion. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen