4.7.2 När fosforbalans ska beräknas (gäller inte växthus)

Du ska göra en fosforbalansberäkning minst vart tredje år. I följande fall ska fosforbalans göras oftare (K):

  • vid förändringar i produktionen som kan öka fosforöverskottet
  • om du under föregående år har legat nära gränsen för tillåtna överskott enligt regel 4.7.5
  • om du har överskott som kräver åtgärdsplan
  • vid begäran från certifieringsorganet.

Du ska beräkna fosforbalansen efter avslutad säsong, och den ska finnas tillgänglig för kontroll senast den 31 mars året efter beräkningsåret. (K)

Exempel på förändringar i produktionen som kan öka fosforöverskottet är ändrade gödsel- eller foderinköp som medför ökad införsel av fosfor, ändrade grödval som medför minskad bortförsel av fosfor eller byte av produktionsinriktning.

(K) Regeln är KRAVs egen