12.1.10 Information på förpackningar

När du märker eller marknadsför ett KRAV-certifierat produktionshjälpmedel ska du följa anvisningarna i KRAVs varumärkesmanual.

Dessutom ska du:

  • tydligt lista alla råvaror som ingår. För råvaror från lantbruket och för restprodukter från livsmedelsindustrin ska det framgå om råvarorna kommer från konventionell eller ekologisk produktion. Om en råvara har blandat ursprung från både konventionell och ekologisk produktion ska du benämna hela mängden som konventionell.
  • ange mängden relevanta makro- och mikronäringsämnen för jordblandning, jordförbättrings- eller gödselmedel. Innehållet får anges som ett intervall.
  • ange den högsta tillåtna givan för gödselmedel med hänsyn till tungmetallinnehållet. Uppgiften kan anges som årlig giva eller som total tillförsel för en period på högst fem år.
  • ange en entydig och lättfattlig anvisning för vilka användningsområden produkten är avsedd (alternativt för vilka den inte är avsedd) samt dosering, för att underlätta korrekt användning. Om det finns användningsområden som är direkt olämpliga ska det anges.
  • ange information om tungmetallinnehåll. Du ska ange både halt och maxgiva. 

För produkter som levereras i bulk ska tillverkaren tillhandahålla motsvarande information i form av ett produktblad.

Observera att ett produktionshjälpmedel varken får kallas ekologiskt eller märkas med KRAVs grundmärke. För användning av KRAVs märke på produktionshjälpmedel se bilaga 4. Detta är en skärpning av regeln sedan tidigare, enligt EU-förordningen 2018/848 art 31. Se KRAVs varumärkesmanual som du hittar på KRAVs hemsida www.krav.se.

Hjälpmedel finns på KRAVs webb
(K) Regeln är KRAVs egen