10.4.1 Slakteriets transportansvar

Slakteriet ska vid användning av både egna och inhyrda transportörer, samt när djurägare själva transporterar djuren, säkerställa följande:

  • Chauffören ska ha ett giltigt kompetensbevis (SL).
  • Fordonet ska vara besiktigat och godkänt av länsstyrelsen (SL).
  • Transportören ska vara registrerad hos Jordbruksverket (SL).
  • Den totala transporttiden, inklusive vila, får inte överskrida 8 timmar. För fjäderfä kan dock denna tid förlängas under vissa förutsättningar som anges i lagstiftningen (SL).
  • Fordonet ska ha fullgod ventilation så att klimatet är bra för djuren (K).
  • Chauffören ska köra lugnt (K).
  • Transportören ska ha kännedom om KRAVs regler (K).
  • Slakteriets certifieringsorgan ska vid behov få inspektera djurtransporten, närvara vid lastning och avlastning, samt ta del av relevanta dokument (till exempel kompetensbevis) (K).

Ovanstående ska säkerställas genom slakteriets egna rutiner för anställda chaufförer, genom transportavtal med externa åkare eller överenskommelser med producenter då de transporterar djuren själva. (K)

För den som själv transporterar sina djur till slakteriet gäller inte de tre första punkterna, under förutsättning att detta är förenligt med djurskyddslagstiftningen. Det innebär att transportsträckan ska vara kortare än 65 kilometer och att transporterna sker högst åtta gånger per år. (SL)

(K) Regeln är KRAVs egen
(SL) Regeln är ett förtydligande av övrig svensk lagstiftning