11.4.1 Gränsvärden för tungmetaller i foder

Du ska säkerställa att de fodermedel som du tillverkar innehåller låga halter av tungmetaller. Halten av tungmetaller i foder som ska KRAV-certifieras får inte överskrida gränsvärdena i tabellen nedan. Du ska ha ett kontrollsystem för att kunna garantera att dessa gränsvärden inte överskrids. Ditt certifieringsorgan kan kräva att du tar stickprov eller uppvisar resultat från provtagning som gjorts av en myndighet. (K)


mg/kg foder (12 % vattenhalt)

Tungmetall Krom Kadmium Bly Kvicksilver Nickel
Helfoder 9 0,10 5 0,1 6
Tillskottsfoder 16 0,18 10 0,1 10
(K) Regeln är KRAVs egen