12.3.2 Begränsad tillförsel av tungmetaller

Vid användning av produktionshjälpmedel får tillförseln av tungmetaller till åkermark inte överstiga nivåerna i tabellen nedan, beräknat som årsgenomsnitt för en femårsperiod.

Ämne g/ha och år
Bly 25
Kadmiun 0,45
Koppar 300*
Krom 40
Kvicksilver 0,8
Nickel 25
Zink 600
Silver 3

* För koppar kan större mängder, maximalt 1 kg per hektar, godtas om du kan visa att den aktuella åkermarken behöver koppartillskott.

Halten av tungmetaller i ett medel får inte vara så hög att medlet saknar nytta i produktionen vid den högsta tillåtna givan. Om till exempel ett gödselmedel innehåller så mycket tungmetaller i förhållande till den näring som tillförs att gödslingseffekten blir försumbar får gödselmedlet inte KRAV-märkas.

(K) Regeln är KRAVs egen