4.5.2 Åtgärder för natur- och kulturskydd

Du ska vidta följande åtgärder om de är relevanta på din gård:

  • Minimera negativ inverkan på mark och vatten vid betesdrift. (I/K)
  • Undvika tillskottsutfodring på naturbetesmarker. (K)
  • Undvika preparat med svårnedbrytbara substanser för parasitbekämpning när djuren går på naturbetesmarker. Exempel på sådana substanser är avermectiner. (K)
  • Skydda naturbetesmarker samt åkerholmar och andra värdefulla landskapselement från bökande tamdjur. (K)
  • Hävda skyddsvärda ängs- och hagmarker väl. Med skyddsvärda menas att de har stor betydelse för flora och fauna eller att de har ett högt kulturvärde. (K)
  • Bevara bärande träd och buskar, som vilda fruktträd, hassel och liknande, samt hamlade träd och alléer. När detta inte är möjligt ska du ersätta dem med nya träd eller buskar. (K)
  • Undvika åtgärder som kan skada biotopskyddade områden i jordbruksmark som exempelvis stenmurar, odlingsrösen, åkerholmar, alléer, öppna diken, källor samt småvatten och våtmarker. (K)
  • Undvika att odla upp eller på annat sätt varaktigt förändra viktiga och känsliga ekosystem med lång kontinuitet, till exempel naturskogar och våtmarker. (I/K)
  • Se till att inte överutnyttja vattenresurserna. Finns det risk att marken blir försaltad ska du vidta åtgärder som motverkar det. (I/K)
(K) Regeln är KRAVs egen