4.6.1 Baljväxter och vall eller gröngödsling i växtföljden och växtnäringshushållning (gäller inte växthus samt frukt och bärodling)

Ändrad

Du ska presentera en plan för växtföljdens omlopp och dokumentera din växtföljd för varje skifte. Du ska uppfylla följande krav (K):

  • Du ska ha en varierad växtföljd och en strategi för ogräsregleringen. Växtföljden ska normalt omfatta högst tio år och den ska innehålla baljväxter.
  • På varje enskilt skifte ska minst 20 procent av huvudgrödorna i växtföljdens omlopp vara vall eller gröngödsling.

Om du ökar den biologiska kvävefixeringen, kolinlagringen eller markbördigheten, eller minskar växtnäringsläckaget genom att uppfylla minst två av följande krav (a–c), får du ha 10–20 procent vall eller gröngödsling som huvudgröda i växtföljdens omlopp (K):

  1. 10 procent av grödorna i växtföljdens omlopp är baljväxter.
  2. Höst- eller vinterbevuxen mark finns på minst 30 procent av din KRAV-certifierade areal varje år.
  3. Mellangröda, bottengröda eller fånggröda finns på minst 50 procent av din KRAV-certifierade areal varje år.

På de skiften där du har gräsmark eller fleråriga foderväxter med en omloppstid som är längre än fem år, behöver du inte följa denna regel, ett exempel är permanenta beten.

Observera att du ska som minimum följa den lagstiftning som gäller i ditt område när det gäller höst- eller vinterbevuxen mark.

(K) Regeln är KRAVs egen