4.8.8 Tillåtna oorganiska gödsel- och jordförbättringsmedel

Ändrad

Du får använda oorganiska gödsel- och jordförbättringsmedel i sin naturliga form. Mineralprodukter får inte ha genomgått processer som syftat till att göra dem mer lättlösliga, undantaget malning. Fysikalisk extraktion är tillåten. Produkterna får inte innehålla ämnen som är uttryckligen otillåtna enligt regel 4.8.9, eller ha för höga halter av oönskade ämnen enligt regel 4.8.2. (K)

Alla gödsel- och jordförbättringsmedel i tabellen är tillåtna enligt EU-förordningen, men i vissa fall har KRAV mer långtgående villkor. Detta markeras med (K) i den text som beskriver villkor för användning.

Gödsel- och jordförbättringsmedel Beskrivning, krav på sammansättning, villkor för användning  
Råfosfat, mjukt malet

Ska ha trikalciumfosfat och kalciumkarbonat som huvudbeståndsdelar. Se exakt definition i förordning (EG) nr 2003/2003 nr 7, bilaga I.A.2.

Kadmiumhalten får vara högst 12 mg/kg P (K).

EU
Kaliumråsalt, (till exempel kainit) Från oraffinerade kaliumsalter. Se exakt definition i förordning (EG) nr 2003/2003 nr 1, bilaga I.A.3. EU
Kaliumsulfat och kalimagnesia Framställt av råkaliumsalt genom fysikalisk extraktion. Får innehålla magnesiumsalt. EU
Vinass och vinassextrakt Vinass från salmiakproduktion är inte tillåten. EU
Kalciumkarbonat, till exempel mald kalksten, kalkspat, kalcit, märgel, kalkhaltiga havsalger (maerl), fosfathaltig krita Endast naturligt förekommande. EU
Kalcium- och magnesiumkarbonat Endast naturligt förekommande, till exempel dolomitkalk och annan magnesiumhaltig kalksten. EU
Magnesiumsulfat (Kieserit) Endast naturligt förekommande. EU
Lösning av kalciumklorid Behandling av blad på äppelträd efter konstaterad kalciumbrist. EU
Gips (Kalciumsulfat)

Endast naturligt förekommande.

Se exakt definition i förordning (EG) nr 2003/2003 nr 1, bilaga I.D.

EU
Kalk från sockerindustrin Biprodukter från framställning av socker från sockerbetor och sockerrör. EU
Industrikalker från framställning av vakuumsalt Biprodukt från produktion av vakuumsalt från saltfyndigheter i berg. EU
Rent svavel

Renad naturprodukt eller industriellt framställd produkt.

Se exakt definition i förordning (EG) nr 2003/2003 nr 3, bilaga I.D.

EU
Spårämnen (Mikronäringsämnen) Oorganiska gödselmedel som innehåller mikronäringsämnen enligt förteckningen i bilaga I.E till förordning (EG) nr 2003/2003. Se även regel 4.8.10 (K). EU
Natriumklorid (NaCl) Endast hav- och stensalt EU
Stenmjöl (till exempel kisel-, basalt- och granitmjöl) och leror Inklusive värmebehandlade produkter av lera/lermineral som vermikulit, perlit och leca. EU
(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen