4.9.4 Otillåtna växtskyddsmedel

Du får inte använda följande växtskyddsmedel trots att de är tillåtna enligt gällande EU-förordning för ekologisk produktion (K):

  • Pyretroider
  • Deltametrin
  • Lambda-cyhalotrin
  • Koppar i form av kopparhydroxid, kopparoxiklorid, kopparsulfat och kopparoxid
  • Bordeauxvätska (kopparoxid, släckt kalk)
(K) Regeln är KRAVs egen