12.3.5 Certifiering av biogasanläggningar där otillåten stallgödsel eller animaliska biprodukter ingår

Ändrad

För att rötrest från animaliska biprodukter (kategori 3 eller mag- och tarminnehåll av kategori 2) ska få användas i KRAV-certifierad växtodling, ska biogasanläggningen vara KRAV-certifierad. Om både tillåtna gödselmedel och otillåten stallgödsel rötas i en gemensamhetsanläggning för biogasproduktion ska antingen anläggningen vara KRAV-certifierad eller så ska rötresten vara tillåtetbedömd (se regel 12.1.10). Substratet ska uppfylla kraven i regel 4.8.4.

Följande krav ska uppfyllas för rötrest där animaliska biprodukter och/eller otillåten stallgödsel ingår (EU):

  • Det ingår inte:
    • djur eller gödsel från djur som är uppfödda i bur
    • gödselmedel som är otillåtna enligt 4.8.6 eller 4.8.9.
  • Minst 5 procent av de substrat som tillförs biogasanläggningen på årsbasis ska bestå av gödsel, vall eller annat organiskt material från ekologisk produktion eller produktion under omställning till ekologisk.
  • Endast den andel rötrest som motsvarar andelen tillåtna gödselmedel på årsbasis får användas i KRAV-certifierad produktion.

Beräkningarna ska göras på torrsubstansinnehållet.

Kraven för kategori 2- eller kategori 3-material ska uppfyllas enligt förordning (EG) nr 1069/2009 om Animaliska biprodukter. Processerna ska överensstämma med förordning (EU) nr 142/2011.

Vissa specifika ämnen, substrat och tillsatser är betydelsefulla för biogasproduktion. Så länge EU-kommissionen inte har förtydligat vad som ska gälla, anser KRAV att processhjälpmedel för biogasproduktion som finns listade i tabell 2 i ”Tillåtetbedömda insatsvaror i ekologisk produktion” tills vidare är tillåtna att använda. Du hittar listan på www.lrf.se.

Det ska framgå i information till användarna av rötresten om animaliska biprodukter ingår.

Biogödsel där animaliska biprodukter ingår som substrat får inte spridas på ätlig del av grödan. Villkoret gäller enbart om grödan används som livsmedel eller foder (EU).

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen