12.3.4 Certifiering av källsorterat hushållsavfall

För att kompost eller rötrest från vegetabiliskt och animaliskt hushållsavfall ska få användas i KRAV-certifierad växtodling, ska anläggningen vara KRAV-certifierad, och insamlingssystemet vara godkänt av Jordbruksverket. Det ska vara ett slutet övervakat insamlingssystem där risken för förorening med oönskade ämnen minimeras. Även avfall från restaurang och storkök räknas som hushållsavfall. Om andra substrat än matavfall tillförs anläggningen, ska du också kunna visa att dessa är tillåtna som gödsel- eller jordförbättringsmedel i ekologisk odling.

För att komposten eller rötresten ska få KRAV-certifieras krävs dessutom att:

 • Produkten har en certifiering enligt SPCR 120 respektive 152, eller motsvarande.
 • Koncentrationen i mg/kg torrvikt av tungmetaller i kompost eller rötrest får inte vara högre än (EU):
  • kadmium: 0,7
  • koppar: 70
  • nickel: 25
  • bly: 45
  • zink: 200
  • kvicksilver: 0,4
  • krom (totalt): 70
  • krom (VI): Inga påvisbara mängder får finnas.

Observera att KRAV dessutom har regler som begränsar tungmetalltillförsel till åkermark, se reglerna 12.3.2 och 12.3.3.

På Jordbruksverkets webbplats finns information om ansökan om godkännande av insamlingssystem för hushållsavfall, www.jordbruksverket.se.

(K) Regeln är KRAVs egen