19.5.1 Inledande extern kontroll

Inledande kontroll får påbörjas först när kedjans internrevision har kontrollerat alla verksamhetsplatser och släckt alla avvikelser, se regel 19.1.4.

Certifieringsorganet ska säkerställa att verksamhetsplatserna är tillräckligt lika vad gäller rutiner och struktur. Vid behov ska certifieringsorganet, tillsammans med kedjan, dela in verksamhetsplatserna i undergrupper som i sin tur är så lika att villkoret uppfylls (se regel 19.1.3).

Innan beslut om certifiering får ske ska:

  • certifieringsorganet kontrollera 20 % av kedjans verksamhetsplatser. Kontrollerna ska vara jämnt fördelade på eventuella undergrupper som ingår.
  • de personer som är internrevisorer för KRAV-certifieringen ha deltagit i en fullständig extern kontroll.
  • alla systematiska avvikelser vara släckta (se regel 19.5.4)
  • certifieringsorganet försäkra sig om att alla tillfälliga avvikelser på verksamhetsplatserna hanteras i kedjans avvikelsesystem.

Certifieringsorganet ska slumpmässigt välja ut vilka verksamhetsplatser som ska kontrolleras. Avvikelser kan upprättas även på verksamhetsplatser som inte har besökts.

(K) Regeln är KRAVs egen