4.1.6 Förlängning av omställningstid

Om marken har förorenats med produkter eller ämnen som inte är tillåtna i ekologisk produktion kan omställningstiden förlängas. Jordbruksverket beslutar om en sådan förlängning. (EU)

Om avloppsslam har spridits på marken förlängs omställningstiden till minst tre år från spridningstillfället för alla grödor. För ettåriga grödor innebär det tre år innan sådd och för fleråriga grödor tre år innan skörd. Du får inte använda omställningsgrödor från slamgödslad mark som foder för KRAV-certifierade djur. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen