4.8.6 Otillåtna organiska gödsel- och jordförbättringsmedel

Ändrad

Förutom det som anges i regel 4.8.5 så får du heller inte använda följande organiska gödsel- och jordförbättringsmedel:

 • Animaliska biprodukter i kategori I enligt förordning (EG) nr 1069/2009 (EU)
 • Guano (K)
 • Xylit (K)
 • Leonardit (K)
 • Humus- och fulvosyror som erhålls genom oorganiska salter eller lösningar (K).
 • Jordbakterier eller andra mikroorganismer som är genetiskt modifierade (EU)
 • Avloppsslam, vare sig från egen trekammarbrunn eller i annan form (EU)
 • Humanurin eller humanfekalier i någon form (EU)
 • Gödsel från djur som har fått GMO-foder, om gödseln kan innehålla grobart material (K)
 • Blandningar av tillåtna och otillåtna gödsel- och jordförbättringsmedel. Enda undantaget är rötrester från biogasproduktion, se regel 4.8.4 (EU)
 • Övriga medel som inte angetts som tillåtna (EU)
(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen