4.8.10 Mikronäringsämnen

Du får använda särskilda gödselmedel med mikronäringsämnen om behovet av mikronäringsämnen inte kan täckas med rimliga givor av andra tillåtna gödselmedel och om bristen är uppenbar. (EU)

I fältmässig odling ska du utifrån tidigare erfarenheter eller analyser visa på brist, såvida inte tydliga bristsymptom finns. I växthusodling med datastyrd näringstillförsel får bristsymptom kalkyleras i förväg. (K)

Du får inte använda mikronäringsgödselmedel som innehåller kväve i sådan mängd att det får betydelse för växternas kväveförsörjning. Du får inte heller använda gödselmedel som innehåller flera mikronäringsämnen om du inte kan visa att grödorna lider brist på alla de ingående mikronäringsämnena. Mikronäringsämnena får tillföras jorden eller i växande gröda. För definition av mikronäringsämnen, se tabellen i regel 4.8.8. (EU)

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen