3.4.5 Kemiska medel mot gnagare och insekter

Ändrad

Du ska alltid i första hand använda förebyggande åtgärder vid bekämpning av skadedjur. Kemiska medel får du endast använda vid konstaterat behov. Kemiska medel mot gnagare (rodenticider) får användas i betesstationer. I livsmedelslokaler får även betesstationer med kemiska medel mot kackerlackor och andra insekter användas. Om du använder kemiska medel ska du ha giltigt tillstånds- och kunskapsbevis för detta eller anlita ett professionellt bekämpningsföretag. Du ska dokumentera placeringen av bekämpningsstationer, vilket medel som använts, vem som genomfört bekämpningen och när bekämpningen skett. Du ska även göra en utvärdering av bekämpningens effektivitet. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen