5.3.4.5 Avskildhet vid lamning/killning

Får och getter ska vid behov kunna lamma/killa avskilt från andra djur. Inomhus ska du bevaka djuren så att du kan avskilja dem från den övriga flocken i samband med födseln. (K)

Avskildhet i samband med födsel är viktigt. Utomhus finns gott om plats och djuren kan själva söka sig undan flocken.

(K) Regeln är KRAVs egen