4.7.6 Åtgärdsplan vid överskott av fosfor (gäller inte växthus)

Om du har ett överskott av fosfor som överstiger tabellens gränsvärden (regel 4.7.5) så ska du redovisa en plan med åtgärder för att minska överskottet till det som anges i tabellen i regel 4.7.5. (K)

Exempel på sådana åtgärder är minskade inköp av gödselmedel, ökad självförsörjningsgrad av foder eller ökad spridningsareal för gödsel. Du kan också behöva justera din växtföljd och öka andelen baljväxter för att uppnå balans mellan fosfor och kväve.

Åtgärdsplanen får inte sträcka sig längre än fem år. Åtgärdsplanen kan innebära att överskotten ska följas upp med tätare balansberäkningar. (K)

Du ska följa åtgärdsplanen som du tar fram och den följs upp vid nästkommande kontrollbesök, eller tidigare om certifieringsorganet begär det. Åtgärdsplanen ska vara uppfylld inom 5 år. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen