2.4.1 Kontrollintervall

Ändrad

Ditt certifieringsorgan ska varje år göra minst en fullständig fysisk kontroll av din KRAV-certifierade verksamhet. Certifieringsorganet får göra undantag från denna regel och endast göra en kontroll av att reglerna följs utan fysiskt besök efter att ha bedömt att risken för avvikelser är låg. (EU)
Undantaget gäller dock inte regelområdena djurhållning och slakt (K).

För att det ska vara möjligt för certifieringsorganet att utsträcka tiden mellan två fysiska kontroller till som mest 24 månader ska din verksamhet åtminstone uppfylla följande villkor:

  • Verksamheten har varit KRAV-certifierad under minst fem år. (K)
  • Under de tre senaste åren har det inte funnits någon större avvikelse. (EU)
  • Under den senaste kontrollen har det inte funnits någon mindre avvikelse. (K)
  • Inga konventionella produkter hanteras på samma produktionsplats som KRAV-certifierade produkter. (K)

Certifieringsorgan får utföra kontroll utan ett fysiskt besök av företag utanför Sverige som kontrolleras enligt EU-förordningen av annat certifieringsorgan. Detta gäller endast certifiering enligt regelområdena livsmedelsförädling och import/införsel, och ska baseras på certifieringsorganets riskbedömning. (K)

För verksamheter med djurhållning behövs i genomsnitt fler kontrollbesök än i annan KRAV-certifierad produktion. Under de två första åren som KRAV- certifierad djurhållare ska du ha två fysiska kontrollbesök per år, ett under stallperioden och ett under betesperioden. Från och med tredje året som KRAV-certifierad djurhållare gör ditt certifieringsorgan minst ett årligt fysiskt kontrollbesök. (K)

Även större slakterier ska få två fysiska kontrollbesök per år. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen