12.3.10 Andelsförfarande vid rötning av otillåten stallgödsel och otillåtna animaliska biprodukter

För att få använda en viss andel av rötresten i KRAV-certifierad växtodling ska samtliga följande krav uppfyllas för rötrest där otillåtna animaliska biprodukter och/eller otillåten stallgödsel ingår enligt regel 12.3.8 och 12.3.9 (EU):

  • Det ingår inte:
    – djur eller gödsel från djur som är uppfödda i bur
    – gödselmedel som är otillåtna enligt regel 4.8.6 eller regel 4.8.9.
  • Minst 5 procent av de substrat som tillförs biogasanläggningen på årsbasis ska bestå av gödsel, vall eller annat organiskt material från ekologisk produktion eller produktion under omställning till ekologisk.
  • Endast den andel rötrest som motsvarar andelen tillåtna gödselmedel på årsbasis får användas i KRAV-certifierad produktion. Substraten ska uppfylla regel 4.8.4.
    Beräkningarna ska göras på torrsubstansinnehållet.

Exempel

Ingående substanser i rötresten räknat i ts är:

Tillåtna gödselmedel

Otillåtna gödselmedel

5%

Nötgödsel från KRAV-certifierad besättning

20%

Stallgödsel från specialiserad produktion av nötkreatur i spaltgolvsboxar

40%

Gödsel från konventionell mjölkproduktion

20%

ABP från slaktsvinsbesättning med mer än 50 djur i årlig produktion

15%

Avrens från spannmål

 

60% av denna rötrest får på årsbasis användas i KRAV-certifierad produktion

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen