4.8.8 Tillåtna oorganiska gödsel- och jordförbättringsmedel

Ändrad

Du får använda oorganiska gödsel- och jordförbättringsmedel i sin naturliga form. Mineralprodukter får inte ha genomgått processer som syftat till att göra dem mer lättlösliga, undantaget malning. Fysikalisk extraktion är tillåten. Produkterna får inte innehålla ämnen som är uttryckligen otillåtna enligt regel 4.8.9, eller ha för höga halter av oönskade ämnen enligt regel 4.8.2. (K)

Alla gödsel- och jordförbättringsmedel i tabellen är tillåtna enligt EU-förordningen, men i vissa fall har KRAV mer långtgående villkor. Detta markeras med (K) i den text som beskriver villkor för användning.

Gödsel- och jordförbättringsmedel Beskrivning, krav på sammansättning, villkor för användning
Råfosfat, mjukt malet

Ska ha trikalciumfosfat och kalciumkarbonat som huvudbeståndsdelar.*

Kadmiumhalten får vara högst 12 mg/kg P. (K)

Kaliumråsalt, (till exempel kainit)

Produkt erhållen från kaliumråsalter.
Minsta halt av näringsämnen (viktprocent):

9% K2O*

Kalium uttryckt som vattenlöslig K20:

2% MgO*

Magnesium i form av vattenlösliga salter uttryckta som magnesiumoxid.

Kaliumsulfat och kalimagnesia Framställt av kaliumråsalt genom fysikalisk extraktion. Får innehålla magnesiumsalt.
Vinass och vinassextrakt Vinass från salmiakproduktion är inte tillåten.
Kalciumkarbonat, till exempel mald kalksten, kalkspat, kalcit, märgel, kalkhaltiga havsalger (maerl), fosfathaltig krita Endast naturligt förekommande.
Kalcium- och magnesiumkarbonat Endast naturligt förekommande, till exempel dolomitkalk och annan magnesiumhaltig kalksten.
Magnesiumsulfat (Kieserit) Endast naturligt förekommande.
Lösning av kalciumklorid Behandling av blad på äppelträd efter konstaterad kalciumbrist.
Gips (Kalciumsulfat)

Endast naturligt förekommande.*

Kalk från sockerindustrin Biprodukter från framställning av socker från sockerbetor och sockerrör.
Industrikalk från framställning av vakuumsalt Biprodukt från produktion av vakuumsalt från saltfyndigheter i berg.
Rent svavel

Renad naturprodukt eller industriellt framställd produkt.*

Spårämnen (Mikronäringsämnen) Oorganiska gödselmedel som innehåller mikronäringsämnen.* Se även regel 4.8.10. (K)
Natriumklorid (NaCl) Endast hav- och stensalt.
Stenmjöl (till exempel kisel-, basalt- och granitmjöl) och leror Inklusive värmebehandlade produkter av lera/lermineral som vermikulit, perlit och leca.
För ämnen markerade med * gäller

* Relevanta gränsvärden för förorenade ämnen som fastställs i förordning (EU) nr 2019/1009.

Gödselmedel som tillkommit i förordning (EU) 2021/1165, bilaga II efter juli 2022 är godkända att använda i KRAV-certifierad växtodling. (EU)

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen