3.6.2 Produkter och hanteringssätt som inte är tillåtna

Följande gäller för lantbruksföretag (K):

  • Du får inte använda bekämpningsmedel på mark utanför själva odlingen men som ändå ingår i produktionsenheten, till exempel mellan skiften eller på grusgångar och tillfartsvägar.
  • Du får inte använda fiberduk eller plast för mark- och kulturtäckning, insektsnät eller ensilageplast som är baserade på klorerade plaster som till exempel PVC.
  • Om du använder fiberduk eller plast av något annat slag ska du avlägsna dem från marken efter användning, om de inte är nedbrytbara.
  • Du får inte bränna fiberduk eller plast.
(K) Regeln är KRAVs egen