4.9.1 Förebyggande metoder

Du ska i största möjliga utsträckning använda förebyggande metoder mot ogräs och skadegörare. Du får använda preparat med naturliga fiender som består av nematoder, insekter eller spindeldjur (NIS) och som är godkända av Naturvårdsverket. Du får bara använda de växtskyddsmedel som tas upp i regel 4.9.3 vid ett direkt hot mot grödan. (EU)

Du ska minimera risken för att ogräs, skadeinsekter och sjukdomar angriper dina grödor genom att gynna skadegörarnas naturliga fiender, välja lämpliga arter eller sorter, ha en lämplig växtföljd, samt genom att använda mekaniska eller fysikaliska metoder. (EU)

Du får bekämpa ogräs termiskt (med värme) och elektriskt (EU). Du får inte sterilisera jord på termisk väg (K).

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen